Servei d'assessorament en matèria de prestecs hipotecaris

 

L’Ofideute és un servei gratuït d’informació i assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.L’objectiu principal d’Ofideute és evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels crèdits hipotecaris.

D’altra banda, no cal haver desatès quotes del préstec hipotecari de l’habitatge principal per sol·licitar l’assessorament. Hi pot haver la previsió de no poder atendre-les, i, amb això sol, ja es pot sol·licitar el servei. 

Com s’accedeix a aquest servei? 

Sol·licitant-ne cita prèvia a través del telèfon 977 60 85 60.

Quina documentació cal presentar el dia de la cita?

Per tal de poder avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i de formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que en el moment de la cita aporteu la documentació següent:

1.      DNI o NIE dels titulars.

2.      Escriptura de compra.

3.      Escriptura del préstec.

4.      Document de l'entitat financera sobre l'estat del préstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus d'interès actual import de les quotes.

5.      Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.

Notificacions del jutjat rebudes.