Borsa d'habitatge

 

La Borsa d'Habitatge és un programa de mediació de l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.

Actuem com a mediadors entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres i ens ocupem de la formalització i seguiment dels contractes.

A qui va dirigit?

Persones propietàries

Han de disposar d’un pis desocupat en condicions de ser llogar.  Es demana que tinguin la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.

Persones llogateres.

S’han de complir els següents requisits:

·         Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.

·         Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

·         Acreditar uns ingressos per unitat arrendatària iguals o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM ponderat.

·         Poder demostrar ingressos regulars.

·         Amb caràcter general, el 35 % de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim del lloguer al qual es pot accedir.

 

Avantatges de llogar per la Borsa:

 Propietaris

 ·         Assessorament, mediació i tramitació del contracte d’arrendament

·         Assegurança de multirisc per a reparació de desperfectes

·         Inventari exhaustiu dels béns mobles de l’habitatge i del seu estat

·         Acompanyament i mediació en la relació contractual durant la vigència de contracte.

·         Avalloguer. Sistema de cobertura de la Generalitat dels possibles impagaments dels llogaters que  cobreix fins a 5 mesos de lloguers impagats.

·         Informació i tramitació dels diferents ajuts que atorga la Generalitat de Catalunya per a la rehabilitació del vostre habitatge, si ho necessita.

·         Servei de gestió totalment gratuït.

 Llogaters

 ·         Informació d’habitatges de lloguer disponibles a l’Alt Camp

·         Tramitació i gestió d’un contracte de lloguer fonamentat en les bones pràctiques jurídiques

·         Acompanyament i mediació en la relació contractual durant la vigència del contracte

·         Assessorament individualitzat sobre formalització de contractes de lloguer (Llei d’arrendaments urbans, drets i deures de l’arrendatari, fiança, durada i pròrrogues...)

·         Tramitació dels diversos ajuts vigents per al pagament del lloguer.

·         Servei de gestió totalment gratuït.