Registre de sol·licitants d'HPO

 

Termini: Qualsevol moment
 

 

Estar inscrit al Registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya és imprescindible per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial.

 

Les persones inscrites al RSHPOC participen en els processos d’adjudicació de promocions d’habitatges amb protecció oficial, si compleixen els requisits exigits per a cada promoció i hi estan inscrites abans de la data d’inici del procediment d’adjudicació.

 

Persones que es poden inscriure en el Registre

 

Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.

Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

           Requisits dels sol·licitants

Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

     DOCUMENTACIÓ que cal presentar a l’oficina

  • Fotòcopies del DNI i NIE
  • Fotòcopia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

         La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas      de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones minusvàlides, certificat de reconeixement del grau de      disminució.

 

COM ES POT FER?

*Via Internet

A la web www.registresolicitants.cat i desprès portar la documentació requerida a l’Oficina d’Habitatge corresponent

 

*Personalment a l’oficina