Prestacions d'especial urgència

 

Termini: Qualsevol moment

 

Cal concertar entrevista amb l’assistent social del seu municipi.

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

A qui va dirigit?

Persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:

·         Rendes de lloguer.

·         Quotes d’amortització del préstec hipotecari.

Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.