Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 

Termini: Qualsevol moment

 

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Es necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús. També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

 

Com puc tramitar-ho?

Es pot tramitar de manera presencial a la nostra oficina, o bé, de manera telemàtica des de l’oficina virtual de tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

 

Qui pot tramitar la cèdula?

El propietari, administrador o representant autoritzat.

 

Més informació i model de sol·licitud