Ocupació i Empresa

 

Des del Consell Comarcal de l’Alt Camp es treballa per millorar l’ocupabilitat de les persones a la nostra comarca i promoure l’articulació territorial de les polítiques de promoció econòmica.
Participem en diversos programes de foment de l’ocupació promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

Programa Treball i Formació (SOC-TRFO EELL)


Aquest programa es concreta en accions ocupacionals destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació; i, si s’escau, accions de coordinació i suport.

El programa Treball i Formació SOC - TRFO EELL que desenvolupem al Consell Comarcal de l’Alt Camp té, per la convocatòria 2023 les següents línies i accions:

  • DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Contractacions de durada de 12 mesos.
  • PANP: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.
  • PRGC: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • MG52: contractacions de 12 mesos a jornada completa. Per a persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

El SOC subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins l’horari laboral, les accions d'acompanyament i coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació).

El programa Treball i Formació està impulsat per la Generalitat de Catalunya i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

 

Programa Treball i Formació línia DONA (SOC-TRFO EELL DONA)


L'objectiu d'aquest programa és facilitar a les dones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat i les seves competències professionals. Això es fa mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i desenvolupant unes tasques professionals i de formació. 

La convocatòria 2022 manté el col·lectiu de dona, amb més risc d'exclusió social, i permet disposar d'una política activa adreçada a aquella part de la nostra societat que requereix més suport, facilitant-les-hi urgentment una feina i un contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

 

Programa de Suport a l’Ocupació Juvenil (SOC - SUPORT JUVENIL)


La finalitat del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil és la intervenció directe en les persones joves en el seu mateix context, per fomentar la formació professionalitzadora, així com facilitar els processos de requalificació, en el marc del sistema integrat de formació professional, mitjançant l'orientació i l'acompanyament, oferint els recursos més adients en cada cas i moment vital.

L'objectiu específic del programa és millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació en particular per a les persones joves, especialment mitjançant l'aplicació de la Garantia Juvenil, per als aturats de llarga durada i els col·lectius menys afavorits en el mercat laboral, i per les persones inactives, així com mitjançant el foment de l'ocupació per compte propi i l'economia social, integrant de manera transversal la perspectiva de gènere i de les dones en el conjunt de les actuacions.

L'actuació que es subvenciona amb el programa és l'actuació d'orientació adreçada a les persones joves d'entre 16 i 29 anys a través d'accions individuals i grupals, tutories d'acompanyament, sessions d'informació i coneixement productiu i tutories de suport a l'escolaritat per aquelles persones joves que estiguin en procés formatiu.

El programa Suport a l'Ocupació Juvenil està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus.

 

 

 

Programa de primera experiència professional en les administracions públiques (SOC - PRIMERA EXPERIÈNCIA)


El programa primera experiència professional en les administracions públiques subvenciona la contractació per administracions públiques i entitats del sector públic institucional de persones joves desocupades, més grans de 16 anys i menors de 30 anys, en la modalitat de contracte en pràctiques. També es subvenciona la tutoria de les persones contractades durant els tres primers mesos de la relació laboral, amb la finalitat de garantir un servei de suport a la persona jove, mitjançant l'acompanyament personal i l'assessorament inicial durant el procés d'incorporació al treball. 

L'objectiu del programa consisteix en el fet que les persones joves adquireixin, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències en l'ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals.

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

 

 

 

Foment a l'ocupació de persones joves. Joves en Pràctiques (SOC - FOMENT PRÀCTIQUES)


Mitjançant aquesta convoctòria, el SOC incentiva la contractació de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil a Catalunya, per tal que obtinguin una experiència laboral adequada al seu nivell d'estudis o formació.

El programa subvenciona els contractes formatius, durant un període de 12 mesos, a jornada completa.

Les persones beneficiàries dels contractes de treball subvencionats han de complir els següents requisits:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
  • Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que existeig la modalitat del contracte de treball formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional.

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte. 

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus. 

 

 

 

Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid-19

 

El resultat del treball realitzat pels tècnics de l'Àrea d'Ocupació i Empresa del Consell Comarcal de l'Alt Camp, l'empresa Notus-asr, l'IMDL Vallsgenera i diferents agents de la comarca, es plasma en el document final del "Pla de reactivació socioeconòmica de l'Alt Camp"

El Pla consta d'una visió estratègica, cinc línies de treball i dotze projectes que inclouen cinquanta-nou mesures per tal d'incentivar i reactivar els diferents sectors de la comarca afectats per la crisis satinària derivada de la Covid-19.

-> Per consultar el document "Pla de reactivació socioeconòmica de l'Alt Camp" podeu clicar aquí.

 

 

La presentació del Pla de Reactivació es va fer en línia el 27 de juliol de 2021 i hi van participar el president de l'entitat, Sr. Mateu Montserrat; el Conseller d'Ocupació i Empresa del Consell Comarcal de l'Alt Camp, Sr. Robert Figueras; la Regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Valls, Sra. Rosa Rovira; la Subdirectora General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Sra. Susana Díaz; i l'investigador de l'empresa Notus-asr que ha elaborat el Pla, Sr. Joan Antoni Serra. Podeu llegir-ne la notícia clicant aquí.

 

El Consell Comarcal de l’Alt Camp va comptar l'any 2020-21 amb la contractació de tres persones tècniques que van treballar des de l’àmbit local i de manera concertada per identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la Covid-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i reactivar el comerç local i els serveis de proximitat.

Els ajuts que van permetre la implementació del programa estan regulats en el Capítol II del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, i està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministerio de Trabajo y Economía Social i el Fons Social Europeu.

Conseller de l’àrea Consum:

Rocío Martínez Cañete

 

Tècnica de l’àrea:

Núria París Fortuny

 

Horari:

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30

(cal demanar cita prèvia).

 

Contacte

977 60 85 60    

 

ocupacio@altcamp.cat