Indicadors Infoparticip@ del Laboratori de Comunicació Pública (UAB)

El Mapa InfoParticipa és un producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona, resultat d'haver desenvolupat i validat l'any 2012 el Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

Un producte iniciat el 2014 que pretén proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector. Ciutadania Plural. Passat i present personal i col·lectiu.

Un projecte concebut com una eina que utilitza les possibilitats que ofereixen les tecnologies digitals per proporcionar una metodologia que faciliti la participació personal en la construcció de coneixement col·lectiu de forma cooperativa i en xarxa.

El Consell Comarcal de l'Alt Camp és inclòs al Mapa Infoparticip@ del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual estableix 49 indicadors per a avaluar la transparència de les corporacions locals. En podeu consultar la llista al següent apartat:

Consulta el resultat de les avaluacions en el Mapa Infoparticipa

  Qui són les i els representants polítics? 
1Es dona informació bàsica sobre el president/a: nom i cognoms, foto i partit polític?
2Es dona informació bàsica sobre el president/a: biografia i/o currículum?
3Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: nom i cognoms, foto i partit polític?
4Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que formen part del govern comarcal: biografia i/o currículum?
5Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
6Es dona informació bàsica sobre els consellers/es que no formen part del govern comarcal: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
7Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)
8Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició?
9Es publica l’agenda institucional del president/a?
10Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern comarcal (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
11Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
  Cóm es gestionen els recursos col·lectius? 
12Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions de serveis, comissions informatives, Junta de Portaveus i/o àrees de treball?
13Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
14Es dona informació sobre les competències i la composició del consell d’alcaldes i alcaldesses?
15Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?
16Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?
17Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens?
18Es publiquen les Actes del ple?
19Es publiquen els acords de la Junta de Govern? 
20Es publica el Pla de Govern? 
21Es publiquen els Reglaments Comarcals i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
22Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?
  Cóm es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...? 
23Es publica el pressupost de la institució de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
24Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
25Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin, dins el període de vigència del pressupost, s’explicitarà amb claredat) 
26Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
27Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
28Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de la institució, segons les categories?
29Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)?
30Es publica l’oferta de treball de la institució, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)
31Es publica l’inventari general del patrimoni de la institució? 
32Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?
33Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
34Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)
35Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat)
36Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)?
  Quina informació proporcionen sobre la comarca i la gestió dels recursos col·lectius? 
37Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern comarcal relacionades amb la gestió del govern? 
38Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) 
39Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del Ple?
40Es dona informació sobre la comarca: els municipis, guies, mapes, història, principals activitats econòmiques, els equipaments culturals, d’oci, de turisme...?
41S’ofereix al web l’agenda d’activitats comarcals i/o municipals?
42Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la institució, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).
  Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana? 
43S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?
44S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès comarcal?
45S’ofereix al web la relació la Carta de serveis i els compromisos davant els Ajuntaments i la ciutadania? 
46Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?
47Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?. 
48Es facilita el dret d'accés a la informació pública?
49S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés?