Ple

Composició del Plenari

del Consell Comarcal de l'Alt Camp

 

   Torna a la pàgina d'Organització
( clica al nom per a consultar la fitxa de càrrec electe)
 
 

Grup de Junts (JUNTS)

Mateu Montserrat i MiquelJoan Maria Sanahuja i SegúMartí Barberà i Montserrat
PresidentVicepresident 1rVicepresident 2n
mmontserrat@altcamp.catjmsanahuja@altcamp.catmbarbera@altcamp.cat
Junta de Govern ComarcalJunta de Govern ComarcalJunta de Govern Comarcal
   
Josep Ruiz i MarínEnric Ferré i GinovartJosep Fort i Romeu
ConsellerConseller (govern)Conseller (govern)
jruiz@altcamp.cateferre@altcamp.catjfort@altcamp.cat
 Junta de Govern ComarcalJunta de Govern Comarcal
   
Enric García i CarmonaFrancesc Jofré  i VallvéM. Carme Basora i Ventura
Conseller (govern)Vicepresident 3rConsellera (govern)
egarcia@altcamp.catfjofre@altcamp.catcbasora@altcamp.cat
 Junta de Govern Comarcal 
   

Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Marc Bigordà i PrióJordi Pijoan i ParelladaFrancesc Xavier Pagés Alonso
ConsellerConsellerConseller
marc@elsgaridells.catjordi@querol.cat
   
 
Anna Salvat i MiracleCecília Salvany Punsoda 
ConselleraConsellera 
asalvat@brafim.cat  
   
   

Grup de la Candidatura de Progrés (CP)

 
Juan Felipe Martínez AndrésJosep Lluís Cusidó i Prats 
ConsellerConseller 
jfelipe@altcamp.catjcusido@altcamp.cat 
   
   

Grup de l'Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

 
Guillem Fonts i FerrandoMarc Caparó i Roca 
ConsellerConseller 
gfonts@elpladesantamaria.catmcaparo@altcamp.cat 
   
   

Grup dels Alcoverencs pel Canvi (ApC)

  
Robert Figueras i Roca  
Conseller  
rfigueras@altcamp.cat  
Junta de Govern Comarcal  

 

Article 14

El ple
14.1 El ple del consell comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals.
14.2 Correspon al ple:
a) Elegir el president del consell comarcal, d'acord amb l'article 22.
b) Establir l'organització del consell comarcal.
c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d'acord amb el que estableix l'article 39.
g) Aprovar els plans comarcals.
h) Exercir la potestat expropiatòria.
i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l'exercici d'activitats econòmiques.
k) Delegar competències en els municipis.
l) Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
n) Exercir accions administratives i judicials.
o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
p) Alienar el patrimoni.
q) Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.
14.3 Correspon també al ple:
a) Votar la moció de censura al president, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.
b) Nomenar i separar el gerent.
c) Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.
14.4 Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.
Extret del DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (més informació).