Guia d'activitats de lleure educatiu i esportives, en les quals hi participen infants i joves menors de 18 anys

09/05/2023

Guia d'activitats de lleure educatiu i esportives, en les quals hi participen infants i joves menors de 18 anys

Vols muntar una activitat d’educació en el lleure o esportiva? Amb aquesta guia podràs posar-te al dia de tot el que necessites saber per posar en marxa una activitat de lleure o esportiva!

 

NORMATIVA QUE REGULA LES ACTIVITATS DE LLEURE:

DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de18 anys

 

QUÈ REGULA?

Activitats d'educació en el lleure i esportives organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les quals participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

 • Activitats d'educació en el lleure: casals de vacances sense pernoctació, colònies, rutes, acampades, camps de treball, o qualsevol altra activitat assimilable.

 • Activitats esportives: casals esportius, estades o campus esportius, i les rutes esportives que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars.

*Queden excloses les activitats que organitzen centres escolars dins el període escolar, les activitats de caràcter familiar, les pràctiques esportives habituals, les activitats organitzades i impartides per centres residencials d'acolliment, pels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial, pels equips de medi obert, de justícia juvenil, les activitats organitzades i impartides pels professionals de ludoteques que fan activitat continuada i estable durant l'any.

 

QUINES ACTIVITATS S’HAN DE NOTIFICAR?

 • Les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives.

 • Les activitats sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius.

COM S’HA DE NOTIFICAR?

 

QUAN S’HA DE NOTIFICAR?

Fins a 7 dies abans de l’inici de l’activitat.

 

L’EQUIP DE DIRIGENTS

Són tots/es aquells/es monitors/es majors de 18 anys que acompanyen l'activitat, d'entre els quals, però, n'hi ha un/a que és el/la responsable de l'activitat.

Totes elles han d'estar titulades segons el que marquen les ràtios del Decret del Lleure:

 • Consulta la infografia de ràtios en aquest enllaç.

Personal de suport logístic:

Aquelles persones que, sense estar directament a càrrec dels menors participants, col·laboren en el bon funcionament de l'activitat atenent a aspectes logístics o infraestructurals. Aquestes persones no computen en les ràtios. S'admet que en formin part persones d'entre 16-18 anys,sempre que siguin 2 anys més grans que la persona més gran dels participants, no superin el 10% dels participants, i que hi hagi una altra persona de suport logístic major d'edat.

 

TITULACIONS ACTIVITATS DE LLEURE

Els i les professionals d’educació en el lleure han d’inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya (ROPELL)

 • Monitor/a de lleure: per inscriure’s al ROPELL, cal tenir alguna de les titulacions previstes al Decret del Lleure, i acreditar 160h de pràctiques com a monitor/a en un centre d'educació en el lleure infantil i juvenil.

  • Titulacions que habiliten com a monitor/a:

   • Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma

   • Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

   • Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural

   • Títol de tècnic/a en guia en el medi natural i de temps de lleure

     

 • Director/a de lleure: per inscriure’s al ROPELL, cal tenir alguna de les titulacions previstes al Decret del Lleure, i acreditar 120h de pràctiques com a director/a en un centre d'educació en el lleure infantil i juvenil.

  • Titulacions que habiliten com a director/a:

   • Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma
   • Títol de tècnic/a superior de termalisme i benestar
   • Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva
   • Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística
   • Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

TITULACIONS ACTIVITATS ESPORTIVES

Els i les professionals de l’esport han d’inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o al Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport (en el cas que es tracti de titulacions universitàries), a més han de contractar una assegurança de responsabilitat civil, tal i com preveu la LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.

S'entén com a professions pròpies de l'esport:

 • Professors/es d'educació física

 • Monitors/es esportius/ves

 • Entrenadors/es esportius/ves (referits/des a un esport específic)

 • Directors/es esportius/ves

   

CONVENIS COL·LECTIUS

 

INSTAL·LACIONS DE LLEURE I ESPORTIVES

Activitats d'educació en el lleure: les activitats amb pernoctació s'han de dur a terme en instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils: campaments, albergs, cases de colònies.

*En queden excloses les rutes o activitats on es faci nit al ras, tendes de campanya o similars, i els camps de treball que per les seves característiques precisin allotjar a les persones participants en altres instal·lacions.

Activitats esportives: quan les estades esportives i els casals esportius es duguin a terme en instal·lacions esportives, aquestes han d'estar donades d'alta al Cens d'equipaments esportius


 

CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES

 • L'entitat organitzadora o promotora de l'activitat ha de contractar, per totes les persones participants, una assegurança d'accidents personals amb les cobertures següents:

  • per despeses d'assistència sanitària, un mínim de 6.000€,

  • per defunció, un mínim de 5.000€,

  • i per invalidesa permanent un mínim de 6.500€.

 • L'entitat organitzadora o promotora ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir riscos derivats del desenvolupament de l'activitat amb uns mínims d'indemnització de 300.000€ per víctima i 1.200.000€ per sinistre.

 • Si l'entitat organitzadora o promotora està federada o forma part d'un moviment o associació, poden ser aquestes federacions, moviments o associacions els que formalitzin els contractes d'assegurances descrits anteriorment.

*En el cas de les activitats esportives, les assegurances estan regulades per les normatives pròpies. Veure Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.


 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE S’HA DE DISPOSAR DURANT L’ACTIVITAT

Programa general de l'activitat: amb objectius, calendari, horaris, planificació diària o activitats concretes que s'han de dur a terme.

 • Autorització de participació a l'activitat de totes les persones participants menors d'edat, signada pel responsable legal.

 • Fitxa de salut de cadascuna de les persones participants: signada pel responsable legal, on constin els possibles impediments físics o psíquics, les malalties, la medicació o possible règim alimentari, així com dades actualitzades de l'estat de vacunació, o altres qüestions que puguin ser necessàries.

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de cadascun dels participants.

 • Llistat de noms, adreces i telèfons (ordenat alfabèticament) de totes les persones participants, membres de l'equip de dirigents i personal de suport logístic.

 • Documentació acreditativa de la contractació de les cobertures d'assegurances que estableix l'article 5 del Decret del lleure.

*Les autoritzacions de participació, de drets d'imatge i les fitxes de salut es poden tramitar electrònicament, però han d'estar degudament signades pel responsable legal de manera electrònica.

 

>>>>>DESCARREGA’T LA GUIA D’ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU I ESPORTIVES

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Oficina Jove de l’Alt Camp

Consell Comarcal de l’Alt Camp. C/ Mossèn Martí, 3 Valls (43800)

Correu electrònic: joventut@altcamp.cat

Telèfon: 977 608 560 · 692 358 963