Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari

10/01/2023 Actualitat

Ajuts per al foment de la transformació del sistema agroalimentari

El passat 20 de desembre es va publicar una nova línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

L’Estratègia Alimentària de Catalunya és un pla d’acció per avançar cap a un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, digitalitzat, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessible i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

Les 9 línies d’ajuts s’han creat de forma consensuada d’una forma participativa mitjançant la col·laboració i aportacions de 34 grups de treball que han format part del projecte.

Totes les línies d’ajuts tenen un termini que va del 30 de desembre de 2022 fins al 27 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Les línies són les següents:

 

Línia 1: Ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte, línia d’ajut 1.

 • Sector: agrícola i ramader, a determinar.
 • Requisits: ús de la metodologia d’acord amb els indicadors definits a la documentació tècnica de la PAS.

 • Despesa subvencionable: despeses derivades de l’obtenció del perfil de sostenibilitat, formació, assessorament.

 • Quantia: 60% de les despeses elegibles, fins un màxim de 5.000€ per persona beneficiària.

 • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries.

 

Línia 2: Ajuts a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.

 • Requisits: justificar la necessitat de creació de l’obrador i la no duplicitat territorial.
 • Despesa subvencionable: inversió en establiments (existents o de nova creació), elaboració i redacció de projectes tècnics, obres per adaptar obradors, assessorament, personal i estudi de viabilitat, creació de vivers d’empresa o líving labs.

 • Quantia: 60% de la despesa elegibles fins a màxim 100.000€. Són elegibles despeses d’assessorament (50% fins a 20.000€) i de personal (60% fins a 35.000€).

 • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts per la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.

 

Línia 3: Ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.

 

Línia 4. Ajuts per al foment de projectes transformadors i per l’arrelament territorial dins el sector agroalimentari.

 • Requisits: projecte transformador que doni resposta com a mínim a 2 dels 24 reptes i a les 4 dimensions del Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya.
 • Despesa subvencionable: inversions en establiments, millora de maquinària, d’equipaments, material i tecnologia, formació, contractació de personal i assessorament expert.

 • Quantia: 50% de despeses, fins a un màxim de 200.000€ en tres exercicis fiscals. Amb un límit de 100.000€ per anualitat.

 • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts per fomentar projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.

 

Línia 5: Ajuts per al foment de la flexibilització de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors.

 • Requisits: ser d’un sector que tingui aprovada la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene (GPCH), pel Departament de Salut.
 • Despesa subvencionable: contractació de personal qualificat i de nova contractació, que actuï com assessor per impulsar a cada una de les empreses l’aplicació de l’autocontrol. Despeses derivades de les interaccions amb el Departament de Salut.

 • Quantia: 750€ per empresa fins un màxim de 45.000€ per associació o gremi.

 • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts als petits elaboradors per al suport al compliment de la normativa d’higiene i qualitat.

 

Línia 6: Ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari.

 • Per a empreses – plans de prevenció de malbaratament:
  • Requisits: projecte vinculat al sector agroalimentari.

  • Despesa subvencionable: cost laboral del personal, activitats de consultoria i/o enginyeria i activitats de formació.

  • Quantia: d’1 a 50 treballadors i cooperatives agràries: 60% fins a 3.000€. Agrupacions, associacions sector agroalimentari: 60% fins 15.000€. Més de 50 treballadors: 40% fins 5.000€.

  • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts a pimes per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

 • Per a entitats sense ànim de lucre – activitats de sensibilització:

 

Línia 7: Ajuts per al foment pel relleu generacional de negocis d’artesania alimentària.

 • Requisits: definir un pla de viabilitat del negoci. Per oficis d’artesania segons el Decret 285/2006. Disposar de la designació d’empresa artesana alimentària o complir els requisits. Tenir formació en artesania alimentària i gestió empresarial (20h), o compromís de tenir-la. Compromís: d’adquirir carnet de persona artesana alimentària. De seguir el procés de mentoria, de mantenir l’activitat durant 5 anys. Presentar un acord de cessió.
 • Despesa subvencionable: anàlisi de viabilitat i pla de traspàs. Traspàs del negoci. Formació, assessorament i mentoria. Locals, adequació i lloguer. Adquisició de maquinària*.

 • Quantia Límit màxim 70.000€:

  • Anàlisi viabilitat i pla de traspàs 5.000€.

  • Traspàs del negoci, 60% fins a 30.000€.

  • *Assessorament 50% fins 1.500€.

  • Mentoria, 50% fins 1.500€.

  • Reforma del local 60% fins 30.000€.

  • Lloguer del local 60% fins 15.000€.

  • Adquisició de maquinària 60% fins 30.000€.

 • Enllaç als ajuts i més informació:

*En cas de vincle familiar no inclou ni el traspàs ni el pla de viabilitat.

 

Línia 8: Ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments.

 • Requisits: projecte liderat per una dona, ha de ser un projecte emprenedor amb màxim 1 any d’antiguitat amb compromís d’igualtat de gènere.
 • Despesa subvencionable: despeses de Seguretat Social, notaria, assistència lletrada, estudis de viabilitat, llicències urbanístiques, lloguer del local, manteniment de la web, màrqueting, manteniment i reparació del local, entre d’altres.

 • Quantia: 80% fins a 20.000€ (sector primari) i 200.000€ (sector industrial) durant el període de 3 exercicis. Amb un límit de 100.000€ per anualitat.

 • Enllaç als ajuts i més informació: ajuts al foment de projectes liderats per dones relacionats amb la transformació d’aliments.

 

Línia 9: Ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

 • Requisits: els serveis d’innovació, digitalització, sostenibilitat i/o competitivitat han de ser prestats per universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a universitat que tingui com a objecte la recerca o persones assessores acreditades per ACCIÓ.
 • Despesa subvencionable: cost de la prestació del servei d’assessorament. En cas de modalitat d’ajut a la diagnosi només es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un únic proveïdor. En el cas de la modalitat d’ajut a la implementació de projectes es podrà subvencionar el servei d’assessorament prestat per un màxim de 2 proveïdors que no tinguin vinculació entre ells.

 • Quantia: ajut a la diagnosi i definició d’estratègies 80% de les despeses elegibles més un 20% de costos directes de personal (a un tipus fix del 20% dels costos directes) fins a un màxim de 10.000€. Implementació de projectes: 80% de les despeses elegibles més un 20% de costos directes de personal (a un tipus fix del 20% dels costos directes) fins a un màxim de 20.000€).

 • Enllaç als ajuts i més informació:

 

Consulteu la INFORMACIÓ AMPLIADA a la infografia:

Ajuts Estratègia Alimentària de Catalunya. 9 línies d’ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català.

 

Si necessiteu MÉS INFORMACIÓ, podeu inscriure-us a les JORNADES EN LÍNIA que es realitzaran el 16, 17, 18 i 19 de gener de 2023 en format en línia. Podeu consultar-les i inscriure-us clicant aquí

 

També podeu realitzar consultes al correu electrònic ajutsestrategia_alimentaria.accioclimatica@gencat.cat

 

     

Documents relacionats: