El Consell Comarcal disposa del certificat de qualificació ambiental ISO 14001:2004. La implantació d'aquest sistema de gestió ambiental ha permès millorar el comportament ambiental de l’ens comarcal amb la integració de criteris ambientals en el conjunt de la nostra política i la gestió interna del suport i dels serveis socioeconòmics prestats als municipis i als ciutadans de l'Alt Camp

 

Política ambiental del Consell Comarcal de l'Alt Camp

 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Camp és conscient que el desenvolupament de les seves activitats i serveis incideixen en la millora de les condicions ambientals de les poblacions de l’Alt Camp, i per tant, amb la intenció de desenvolupar les seves activitats de manera responsable amb el medi natural, i per tal de garantir a l'entitat un desenvolupament sostenible, la prevenció de la contaminació i el respecte pel medi ambient, el Consell Comarcal de l’Alt Camp assumeix els següents compromisos:

 

·  Implantar i mantenir operatiu un Sistema de Gestió Ambiental que compleixi els requeriments establerts en la Norma Internacional UNE-EN-ISO 14001.

·  Fomentar la prevenció de la contaminació tant en les activitats pròpies com de les empreses contractades, procurant estendre aquesta activitat a l'àmbit dels nostres clients.

·  Complir i promoure el compliment estricte de la normativa ambiental, així com d'altres requisits ambientals considerats adequats pel Consell, tant en les pròpies activitats com en aquelles on es pugui exercir algun tipus d'influència mantenint una permanent adequació a les mateixes.

·  Apostar per la formació i sensibilització del personal per fomentar la consciència ambiental tant dins com fora de l'estructura organitzativa.

· Utilitzar criteris ambientals en la selecció i avaluació dels nostres proveïdors, i requerir-los perquè en la mesura de les seves possibilitats actuïn adequadament, posant a la seva disposició la nostra experiència i coneixements.

·  Garantir que la prevenció ambiental s'integri en els nostres mètodes i procediments de treball, considerant de manera contínua els aspectes i riscos ambientals identificats.

·  Utilitzar de forma eficient els recursos naturals, matèries primeres i energia consumits per a la prestació dels nostres serveis.

·  Realitzar auditories ambientals com eina de control per a avaluar si el SGMA compleix amb els requisits establerts.

 

En coherència amb aquests compromisos, anualment s’establiran uns objectius i actuacions que seran exigents, dinàmics i participatius i es revisaran periòdicament per tal d’assegurar-ne el compliment. Així mateix el Consell Comarcal es compromet a dotar-se dels recursos materials, humans i econòmics necessaris per dur-los a terme.

 

 

 

Certificat sistema gestió ambiental del Consell Comarcal segons ISO 14001:2004

 

certificat_ISO14001_2004