CROSSA és el resultat de fusionar dos serveis del Consell Comarcal de l'Alt Camp:

1. Servei d’orientació, informació i assessorament a la creació d’empreses.
Consisteix principalment a informar i assessorar sobre:
- Formes jurídiques d’empresa.
- Tràmits de constitució de l’empresa.
- Accés a fonts de finançament.
- Ajuts i subvencions.
- Elaboració del pla d’empresa.

2. Servei de suport tecnològic a empreses de nova o recent creació.

El servei posa a l’abast de les empreses de nova creació les eines tecnològiques que les puguin ajudar en la seva gestió, incidint en els aspectes següents:

Millora de la seguretat de les dades. Oferim espai en servidor per tal que els usuaris hi tinguin la informació de la seva empresa, amb la possibilitat de connectar-s’hi des de qualsevol punt que tingui accés a Internet, garantint una periodicitat en còpies de seguretat (informàtica en núvol o cloud computing).
Treball col·laboratiu. Oferim la possibilitat d’utilitzar un entorn de treball col·laboratiu per a compartir dades, agendes, contactes i altres.  També es crearà una Intranet del centre per a facilitar informacions i notícies que puguin ser d’interès pels usuaris del centre.
Assessorament en noves tecnologies. Prestem assessorament en tecnologies de la informació i la comunicació: obtenció de dominis corporatius, creació de pàgines web, administració electrònica, certificats digitals, etc.
Disponibilitat d’equipaments informàtics. Tenim una aula amb punts de treball físics per tal que els usuaris del centre puguin accedir a les seves dades en cas que ho necessitin. També oferim equips portàtils i de projecció.
Disponibilitat d’espais i recursos. Posem a disposició dels emprenedors i empreses usuàries del centre espais físics on podran dur-hi a terme reunions amb tercers, presentacions d’empresa, presentacions de productes i serveis, activitats formatives, etc. Podran utilitzar recursos tecnològics com projector i equip de videoconferència.
Prestació de serveis d’impressió, reprografia, gravació de dades en diferents suports i escanejat.