Termini: Del 16/04/2019  fins el 07/06/2019

 


Com puc tramitar-ho?

Presencial*: Oficina d’Habitatge- Cr. Mossèn Martí, 3 43800 Valls


*Per a la presentació de sol•licituds cal que demani cita prèvia directament a l’oficina o bé trucant al telèfon 977.60.85.60
 

 

Requisits de les persones sol·licitants:

Les subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts per la convocatòria, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

1) Tenir la residència legal a Catalunya
2) Que la unitat de convivència tingui uns ingressos iguals o superiors a 0,6 vegades l’IRSC (4780,638 €) i que no superin  els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme Si l’import anual del lloguer es inferior a 0,6 vegades l’IRSC els ingressos mínims exigibles seran els equivalents a l’import de lloguer.  Per a més informació sobre el límit d'ingressos, podeu consultar simulador publicat el en aquest mateix tràmit o bé adreçar-vos a l'Oficina d'habitatge corresponent.
3) Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
4) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a:
        ◦ Demarcació de Barcelona: 750 euros.
        ◦ Demarcació de Girona: 500 euros
        ◦ Demarcació de Tarragona: 500 euros.
        ◦ Demarcació de Lleida: 450 euros.
        ◦ Demarcació de les Terres de l'Ebre: 350 euros
        ◦ Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros per tot el territori
5) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
6) Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
7) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
8) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
9) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).


Premi aquí per a més informació