Termini: Del 19/04/2017  fins el 19/06/2017

 


Com puc tramitar-ho?

Presencial*: Oficina d’Habitatge- Cr. Mossèn Martí, 3 43800 Valls


*Per a la presentació de sol•licituds cal que demani cita prèvia directament a l’oficina o bé trucant al telèfon 977.60.85.60
 

 

Requisits de les persones sol·licitants:

Les subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts per la convocatòria, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

a) Tenir la residència legal a Catalunya.
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i i no superiors a 2,80 vegades l’IRSC.
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 450 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol•licitud.
g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol•licitud.
h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/20113, de 17 de novembre, general de subvencions.
i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Quina documentació he de presentar?
Imprès de sol•licitud normalitzat on s’especifica la documentació necessària segons sigui el cas.

 

Web relacionada (Gencat.cat)

Info Subvenció 2017 GENCAT

 

Impresos relacionats

Sol_Subvencio_Lloguer.pdf

Sol_trans_banc.pdf