Una de les decisions importants en el procés de creació de l’empresa és l’elecció de la forma jurídica, que dependrà de diversos factors: el número de promotors de l’empresa, la responsabilitat que estan disposats a assumir, el capital que estan disposats a aportar, els costos de constitució que poden suportar, les obligacions formals que estan preparats per complir. A CROSSA us informem de les diferents formes jurídiques que pot adoptar l’empresa i us assessorem sobre la seva conveniència per al vostre cas.

Procés de constitució i tràmits

Tràmits de constitució: passos a seguir per la constitució, la inscripció i la posada en marxa de l’empresa en diferents supòsits: empresari individual (autònom), societats mercantils (SA, SL, SLNE), societats mercantils especials (cooperatives, societats laborals) i col·lectivitats sense personalitat jurídica (SCP, comunitat de béns). 

Guia de tràmits i formes jurídiques

Formes jurídiques: comparativa entre les diferents formes jurídiques d’empresa quant a número de socis, capital mínim, responsabilitat, fiscalitat i documentació comptable. Definició de cada forma jurídica, característiques, trets diferencials, normativa i esquema de tràmits.